Qualitat

En CALCSICOVA desenvolupem la nostra activitat mitjançant processos estandarditzats, registrant, documentant i analitzant tot el nostre treball per a garantir la QUALITAT i la millora contínua. El desenvolupament d’aquest Sistema de Gestió de Qualitat i el nostre compromís amb aquest, tal com es recull en la nostra POLÍTICA DE QUALITAT, ens ha permés obtenir el certificat ISO 9001:2015 que any a any anem renovant.

Politica de Qualitat

CALCSICOVA està constituïda com a Federació d’associacions de lluita contra la sida. Les entitats que componen CALCSICOVA es caracteritzen per la diversitat quant a col·lectius d’atenció i estratègies d’intervenció. Participen organitzacions que desenvolupen programes dirigits a joves, dones, població immigrant, HSH o persones que exerceixen la prostitució entre els més representatius. Aquesta diversitat de plantejaments i accions ens permet respondre amb força a l’heterogeneïtat de problemàtiques associades a la infecció, donar coherència a les actuacions i homogeneïtzar els criteris d’actuació dins de cada estratègia sectorial.

Som conscients de la gran importància que ha de prendre la qualitat en l’àmbit de l’atenció i la intervenció en aquests col·lectius i la consecució de manera eficaç dels resultats que des dels diferents àmbits socials s’està buscant en les nostres actuacions i les dels nostres associats. En CALCSICOVA hem estructurat la nostra metodologia de treball mitjançant un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 en referència als:

Serveis d’informació, prevenció, sensibilització i suport integral amb relació al VIH

Per això s’estableixen els següents Objectius Marco de la Qualitat:

 • Crear una cultura en la qual cada persona de la Federació siga responsable de la qualitat del treball que realitza a través de la millora constant del seguiment dels nostres programes.
 • Impulsar, promoure i treballar per a l’assoliment dels objectius estratègics establerts segons el nostre Sistema de Gestió de Qualitat.

Les directrius generals que estableix la Direcció de CALCSICOVA i es compromet a desenvolupar per a la consecució dels objectius són les següents:

 • Garantir la satisfacció dels associats i col·lectius amb necessitats d’informació i/o actuació, a més d’oferir-los un tracte personalitzat i pròxim que ens faça mereixedors de la seua confiança.
 • Proporcionar a cadascun dels nostres associats i voluntaris tots els mitjans necessaris perquè puguen dur a terme la seua tasca amb la major eficàcia, ja que són el motor de la qualitat de les actuacions realitzades.
  Establir un compromís de millora continua del Sistema de Gestió de Qualitat amb la finalitat de millorar les actuacions dels programes que desenvolupem.
 • Assegurar el compliment dels requisits legals i els pactats amb les parts interessades.
 • Millorar contínuament el funcionament operatiu intern mitjançant la realització de procediments que unifiquen nostra operativa.
  Mantenir la confidencialitat en l’ús i arxiu de dades i informació relacionada amb els voluntaris i usuaris dels nostres programes.
 • Aportar tots els recursos i mitjans necessaris per a la consecució dels objectius de CALCSICOVA, la correcta implementació del Sistema de Gestió de Qualitat i perquè aquesta política estiga disponible, siga coneguda, entesa i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització i disponible a les altres parts interessades.

A València, a 09 d’Abril de 2019

Carlos Manuel Gómez García, President de CALCSICOVA