El Congrés aprova la nova llei de l’esport

Nota de premsa CESIDA

La nova Llei de l’Esport ha sigut aprovada, rebut el suport del Ple del Congrés, que va acceptar totes les esmenes procedents del Senat, renovant així la normativa que regeix des d’octubre de 1990 i que complirà el compromís del Govern amb la Comissió Europea per a percebre els fons europeus del Pla de Recuperació destinats a la modernització del model espanyol. A més aquesta llei és un avanç en els drets dels i les esportistes, en la igualtat i en la inclusió ja que introdueix mesures a favor de la igualtat i contra qualsevol tipus de discriminació, fent referència a la discriminació per VIH, garantint l’accés a l’esport de qualsevol persona.

Article 14. Competències del Consell Superior d'Esports

v) Secundar i promoure la formació de personal tècnic esportiu, tant en el seu acompliment tècnic com en les seues habilitats per a la prevenció i intervenció davant conductes violentes, assetjament o abús sexual, masclisme, sexisme, xenofòbia, aporofòbia, racisme, LGTBIfòbia, serofòbia, capacitisme o davant qualsevol forma de discriminació, a través de la col·laboració amb les federacions esportives i amb els organismes competents de l’Administració General de l’Estat. Igualment, secundar i promoure la gestió econòmica, pressupostària i de personal dels centres de titularitat estatal que impartisquen ensenyaments esportius de grau superior a distància en tot el territori nacional; així com proposar, en el marc de les competències educatives de l’Administració General de l’Estat, la regulació i ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial.

Article 22. Drets de les persones esportistes

1. Són drets comuns de totes les persones esportistes:

a) La igualtat de tracte i oportunitats en la pràctica esportiva sense cap discriminació per raó de sexe, edat, discapacitat, salut, religió, orientació i identitat sexual i expressió de gènere, característiques sexuals, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió o creences, seroestatus, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Continuem avançant en la garantia i defensa dels drets de les persones amb VIH!

#ConstruintFutur

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *